pleelist

 A1  Zaterdag  22:00 24:00                              
 Edefm  Zaterdag  14:00 16:00                         veluwefm   Vrijdag   13:00 15:00
 htr logo0                           Vosfm   Vrijdag      11:00 01:00
Zondag    14:00 18:00